Emeriti

Prof. em. Eugen Bucher

Prof. em. Eugen Bucher ist am 26. Juli 2014 verstorben.

Website

Nachruf

Prof. em. Heinz Hausheer

Prof. em. Heinz Hausheer ist am 9. Januar 2024 verstorben.

Prof. em. Thomas Koller

Website

Prof. em. Hans Peter Walter

 

Prof. em. Wolfgang Wiegand